magento服务器迁移(更换IP地址和基本URL)方法

如果Magento服务器更换IP地址,或者进行服务器迁移,需要更改Magento基本URL,你要登录Magento管理后台,找到System > Configuration > Web > Unsecure > Base URL  and System > Configuration > Web > Secure > Base URL.

 

After that you need to flush cached Magento data at System > Cache Management.

在中国六艺专注Joomla建站与策划设计,为您的品牌发展创造动力!